π. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ: “ΔΕΥΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΑΣΠΑΣΜΟΝ” - Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

 

“ΔΕΥΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΑΣΠΑΣΜΟΝ” –

Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ

 

         Ἡ Ἐκκλησία μας εὐλογεῖ καὶ ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς γεννήσεώς του μέχρι καὶ τὴν ὥρα τῆς ἀναχωρήσεώς του ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμο καὶ τὴν παροῦσα ζωή. Στὰ Εὐχολόγια τῆς Ἐκκλησίας μας συναντοῦμε εὐχὲς καὶ ἀκολουθίες ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν πρώτη μόλις μέρα τῆς γεννήσεως ἑνὸς παιδιοῦ καὶ καλύπτουν ὁλόκληρη τὴν πορεία τῆς ἐπίγειας ζωῆς του, ὅλους τοὺς βασικοὺς σταθμούς της καὶ ὅλες της τὶς πτυχές. Δὲν θὰ μποροῦσε, λοιπόν, αὐτὴ ἡ εὐλογία νὰ μὴ συνοδεύει καὶ τὴ φοβερὴ ὥρα τοῦ θανάτου τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ σηματοδοτεῖ γι’ αὐτὸν τὸ τέλος τῆς παρούσας ζωῆς καὶ τὴ μετάβασή του σὲ μιὰν ἄλλη ζωή, στὴ μετὰ θάνατον, στὴν αἰώνια.

Read more: π. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ: “ΔΕΥΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΑΣΠΑΣΜΟΝ” - Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

 

Πῶς ἐνεργοῦμε ἐντὸς τοῦ Ναοῦ στὶς διάφορες περιστάσεις

1. Ὅταν ὁ ἱερέας μᾶς θυμιάζει

         Ὁ Ἱερέας θυμιάζει τό Ἱερό, τίς Εἰκόνες καί τό λαό στόν Ἑσπερινό, ὅταν ψάλλεται τό «Κατευθυνθήτω …», στόν Ὄρθρο, ὅταν ψάλλεται τό «Τήν Τιμιωτέραν …» καί σ’ ἄλλες λατρευτικές ἀκολουθίες, ἤ ἱεροπραξίες. Σ’ αὐτές τίς περιπτώσεις διέρχεται τό κέντρο καί τά κλίτη τοῦ Ναοῦ θυμιάζοντάς μας. Τό ἴδιο κάνει ὁ Ἱερέας καί ἀπό τήν Ὡραία Πύλη, στή Δοξολογία, πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς Θ. Λειτουργίας, πρό τῆς Ἀναγνώσεως τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί στό Χερουβικό.

Σ’ ὅλες αὐτές τίς περιπτώσεις ὅταν ὁ Χριστιανός θυμιάζεται δέν κάνει τό σταυρό του, ἀλλά ὑπόκλιση, εὐχαριστώντας διότι ὁ Ἱερέας μετά τό θυμιάτισμα τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, μᾶς θυμιάζει καί ἐμᾶς τιμητικά ὡς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ.

Read more: π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΥΜΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ...

π. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ: ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ - “ΕΥΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΤΩΝ”

 

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ - “ΕΥΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΤΩΝ

Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ

        Ὅταν ἕνας εὐλαβὴς Χριστιανὸς θέλει νὰ ἑορτάσει μὲ ἰδιαιτερότητα μιὰ Δεσποτικὴ ἢ Θεομητορικὴ ἑορτὴ ἢ κάποιον Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, γνωρίζει ὅτι δὲν εἶναι ἀρκετὸ νὰ “γράψει” τὴ γιορτή, γιὰ νὰ μνημονευθεῖ τὸ ὄνομά του, ἀλλὰ ὅτι θὰ πρέπει νὰ πάρει στὸν ναὸ καὶ ἄρτους γιὰ τὴν Ἀρτοκλασία (τὸ πεντάρτι, ὅπως τὸ λέμε στὴν Κύπρο), καθὼς ἐπίσης καὶ νάμα γιὰ τὴ Θεία Κοινωνία καὶ λάδι γιὰ τὸ ἄναμμα τῶν καντηλιῶν. Πρόκειται γιὰ τὴ σύντομη “ἀκολουθία” τῆς Ἀρτοκλασίας ἢ τῆς “Εὐλογήσεως τῶν ἄρτων”, κατὰ τὴν ὁποία εὐλογοῦνται πέντε ἄρτοι μαζὶ μὲ “τὸν σῖτον, τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον”, τὸ σιτάρι δηλαδή, τὸ κρασὶ καὶ τὸ λάδι. Ἡ εὐλόγηση τῶν πέντε ἄρτων γίνεται κατὰ μίμηση τῶν πέντε ἄρτων ποὺ εὐλόγησε ὁ Κύριος στὴν ἔρημο (Ματθ. ιδ’ 13-21), μὲ τοὺς ὁποίους ἔφαγαν καὶ χόρτασαν πέντε χιλιάδες ἄνδρες “χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων”, ἔμειναν δὲ καὶ δώδεκα κοφίνια γεμάτα ἀπὸ τὰ περισσεύματα. Αὐτό, ἀκριβῶς, δηλώνεται καὶ στὴ σχετικὴ εὐχή, μὲ τὴν ὁποία ὁ ἀρχιερέας ἢ ὁ ἱερέας εὐλογεῖ τοὺς ἄρτους: “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ εὐλογήσας τοὺς πέντε ἄρτους ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐξ αὐτῶν πεντακισχιλίους ἄνδρας χορτάσας, αὐτὸς εὐλόγησον καὶ τοὺς ἄρτους τούτους, τὸν σῖτον, τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον· καὶ πλήθυνον αὐτὰ …”.

 

Read more: π. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ: ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ - “ΕΥΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΤΩΝ”

π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΜΑΣ

 

Πῶς πρέπει νά κάνουμε τό σταυρό μας

         Ἀρχικά ἑνώνουμε τά τρία πρῶτα δάκτυλα τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ, ὁμολογώντας ἔτσι τήν πίστη μας σ’ ἕνα Θεό, πού εἶναι ταυτόχρονα καί τρεῖς ὑποστάσεις, τρία πρόσωπα - ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα -, ὁμοούσια, ἑνωμένα μεταξύ τους «ἀχωρίστως» καί «ἀδιαιρέτως». Τά ἄλλα δύο δάκτυλα, πού ἀκουμποῦν στήν παλάμη, συμβολίζουν τίς δύο φύσεις, δύο θελήσεις καί δύο ἐνέργειες τοῦ Κυρίου μας, τή θεία καί τήν ἀνθρώπινη. Μ’ αὐτό τόν τρόπο κάνουμε μιά συμβολική ὁμολογία τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας, πού βάσεις καί θεμέλιά της ἀποτελοῦν τό τριαδολογικό καί χριστολογικό δόγμα.

Read more: π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΜΑΣ

π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: ΠΟΤΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ Ι. ΝΑΩΝ

 

Πότε κάνουμε τό σταυρό μας ἐκτός τῶν Ἱ. Ναῶν

1. Πρίν καί μετά τό  φαγητό (στό σπίτι, στό ἑστιατόριο ἤ στήν ἐξοχή).

2. Ὅταν βγαίνουμε ἀπό τό σπίτι μας.

3. Ὅταν ἀρχίζουμε ἤ ὅταν τελειώνουμε τήν ἐργασία μας.

Read more: π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: ΠΟΤΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ Ι. ΝΑΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.