Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

 

Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου,

καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου,

νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος,

καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

 

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως,

τῇ ἐπωνύμῳ σου καινὴ πολιτεία,

τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός.

Εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου,

τοὺς πιστοὺς Βασιλεῖς ἡμῶν,

νίκας χορηγῶν αὐτοῖς κατὰ τῶν πολεμίων,

τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν,

ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.