Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΟΥΔΑΣ Ο ΘΑΔΔΑΙΟΣ, Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ “ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΘΑΔΔΑΙΟ”

 

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἰούδας ὁ Θαδδαῖος, ἡ Καθολική του Ἐπιστολὴ καὶ ἡ λεγομένη “Προσευχὴ στὸν Ἅγιο Ἰούδα τὸν Θαδδαῖο” 

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἰούδας ὁ Θαδδαῖος εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους, ὅπως μᾶς ἀναφέρει στὸν Συναξαριστή του ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Στὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιο καὶ στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὀνομάζεται Ἰούδας Ἰακώβου, δηλαδὴ ἀδελφὸς τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἐνῶ στὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο ὀνομάζεται Θαδδαῖος καὶ Λευαῖος. Αὐτὸς εἶναι, κατὰ τὴν ἐπικρατέστερη ἐκδοχή, ὁ συγγραφέας τῆς Καθολικῆς Ἐπιστολῆς Ἰούδα, τῆς μίας ἐκ τῶν ἑπτὰ Καθολικῶν Ἐπιστολῶν τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἦταν δὲ υἱὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος, γι’ αὐτὸ καὶ ἐνομίζετο, ὅπως καὶ ὅλα τὰ ἄλλα παιδιὰ τοῦ Ἰωσήφ, ὡς κατὰ σάρκα ἀδελφὸς τοῦ Κυρίου. Κήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο κυρίως στὴν περιοχὴ τῆς Μεσοποταμίας, ἔλαβε δὲ τὸν στέφανο τοῦ μαρτυρίου στὴν πόλη Ἀραρά.

 

            Δυστυχῶς κυκλοφορεῖ εὑρέως ἕνα φυλλάδιο μὲ μιὰ προσευχή, ἡ ὁποία τιτλοφορεῖται “Προσευχὴ στὸν Ἅγιο Ἰούδα τὸν Θαδδαῖο”. Στὸ φυλλάδιο αὐτὸ περιέχονται καὶ κάποιες ὁδηγίες, τὶς ὁποῖες, δῆθεν, ἂν ἀκολουθήσει κάποιος θὰ ἔχει ἄμεσα ἀποτελέσματα γιὰ ὅ,τι ζητήσει ἀπὸ τὸν Ἅγιο. Ἀναμφιβόλως πρόκειται περὶ πλάνης, γιατὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ προσευχὴ οὐδέποτε λειτουργεῖ μὲ μαγικὸ τρόπο καὶ οὐδέποτε ἐγγυᾶται βέβαια ἀποτελέσματα. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ θεωρήσαμε καλὸ νὰ παραθέσουμε κατωτέρω τὴν ἀπάντηση σὲ σχετικὴ ἐρώτηση ἀπὸ τὴν “Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν”.

            Στὴν ἀπάντηση αὐτὴ ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς:

 

γαπητέ ναγνώστη, πρόκειται περί πλάνης …

παροσα προσευχή μς προβλημάτισε πολύ, γιά τέσσερις κυρίως λόγους:

1   τρόπος μέ τόν ποο «πρέπει» νά κτελεται, καί μάλιστα μέ γγυημένα ποτελέσματα.

2   Τά λόγια καί μορφή της.

3   προέλευσή της, ποία δείχνει νά πηγάζει πό προσευχή τς παπικς κκλησίας.

4   μμονή της σέ να νομα «ούδα» …

 

1. Προβληματισμός γιά τόν τρόπο κτέλεσης τς προσευχς

Κατ’ ρχάς καμμία προσευχή δέν «γγυται» ποτελέσματα καί μάλιστα μέσα σέ να συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. σέ 9 συνεχες μέρες.  Ποιός μπορε νά πε ΠΟΤΕ Θεός θά ποφασίσει νά πραγματοποιήσει τό ατημά μας; Εναι σάν νά κβιάζω τόν Θεό νά νεργήσει α) πωσδήποτε β) γιά ποιοδήποτε θέμα καί γ) ποτε θέλω ΕΓΩ. ρα κατεβάζω τόν Θεό στά δικά μου μέτρα καί σταθμά.

α) πωσδήποτε:

Κύριος ταν προσεύχεται στήν Γεθσημαν ατεται στόν Θεό Πατέρα « .. ε δυνατόν στι, παρελθέτω π᾿ μο τ ποτήριον τοτο».  δ δέν λέει «πωσδήποτε», λέει «ε δυνατόν». ρα μς διδάσκει Κύριος στήν Γεθσημαν (μαζί καί μέ λλα), τι δέν κβιάζουμε τόν Θεό, κόμα καί ν εμαστε καί μες «θεοί».  κόμα, τό ατημα το Κυρίου δέν γινε δεκτό, ποδεχόμενος διος τό θέλημα το ΠατρόςΜέσ τς προσευχς λοιπόν:

   Ατούμεθα, δέν κβιάζουμε,

   μπορε νά γίνει ποδεκτό τό ατημά μας μπορε καί χι, (σως καί νά μήν εναι γιά τό καλό μας - βλέπε καί πόμενη παράγραφο),

   ποδεχόμαστε τό Θέλημα το Κυρίου.

β) γιά ποιοδήποτε θέμα:

μπνευστής τς «προσευχς» ατς προτείνει νά τήν λέμε «ταν συναντμε προβλήματα, ταν δέν χουμε βοήθεια καί ταν χουμε πελπισθε».

Καί ν ατό τό ποο ατομαι δέν εναι γιά τό καλό μου; εναι γιά τό κακό το λλου; Πάλι δουλεύει μυστήρια ατή «προσευχή το ούδα»; γγυται ποτελέσματα νεξαρτήτως το ατήματος;  Καί καλά, νας ρθόδοξος Χριστινός πού ζε μέσα στήν κκλησία, πού ζε ν μετανοί, ξομολογεται, μεταλαμβάνει τν χράντων μυστηρίων … πς εναι δυνατόν νά μήν χει βοήθεια «πό κανένα» νά «χει πελπισθε»; Μήπως πομένως ατή «προσευχή» προσπαθε ντέχνως νά βρε «παδούς» σέ σους ρθοδόξους χουν χαλαρή σχέση μέ τήν κκλησία; Καί ν εναι τσι, καί ο εχωβάδες τήν δια μέθοδο τς χαλαρς σχέσης μέ τήν κκλησία δέν χρησιμοποιον γιά νά προσεγγίσουν κάποιους φελες ρθοδόξους;

γ) ποτε θέλω ΕΓΩ.

   νθρωπος σήμερα θέλει γρήγορες λύσεις σέ λα.  δ καί τώρα. Δέν λειτουργε τσι προσευχή.  τσι λειτουργε ματαιοδοξία καί πλεονεξία το νθρώπου, κόμα καί ατή μαγεία.

   Χρειάζεται πολύ μεγάλη γιότητα γιά νά νεργήσει Κύριος μεσα σέ να ατημα, καί πάλι άν Κύριος θελήσει. Μήπως εμαστε καί μες γιοι;

   μοναδική στιγμή στήν στορία πού γινε «προγραμματισμένη» πίσκεψη τς Θείας Χάριτος ταν ατή τς Πεντηκοστς, διότι Κύριος εχε προειδοποιήσει τούς μαθητές του τι θά τούς ποστείλει τό γιο Πνεμα. Ατό πού ναφέρει τό φυλλάδιο τι  «θά λάβετε τήν χάρη πού ζηττε σο πραγματοποίητη καί ν φαίνεται(!)» θά μποροσε νά παραπέμψει κόμα καί σέ πλάνη τύπου πεντηκοστιανν. Δηλαδή σο χάρη καί νά ζητήσω θά τήν λάβω;  ρα μπορ νά φτάσω καί στήν θέωση τσι πλά;  ρα τί χρειαζόμαστε τήν διδασκαλία τν πατέρων, τήν μετάνοια, τήν Θεία Κοινωνία, τήν δια τήν κκλησία το Κυρίου; Εσερχόμαστε στόν παράδεισο «Θεωμένοι» μέσα σέ 9 μέρες!!  καί κάποιος λλος ποσχέθηκε «Θέωση» στήν Εα σέ μία στιγμή, καί βρέθηκε κτός παραδείσου …

2. Προβληματισμοί πού προκύπτουν πό τά λόγια καί τήν μορφή τς δίας τς προσευχς.

κ πρώτης ψεως προσευχή ατή δέν δείχνει κάτι τό ποπτο.  Θά μποροσε νδεχομένως κανείς, καλ τ πίστ, νά πε ατή τήν προσευχή μία φορά στόν γιο ούδα τόν Θαδδαο μέ τό ατημά του καί ν Κύριος ποφασίσει νά δώσει τήν πάντησή του ν εθέτ χρόν, μέ τήν μεσιτεία το γίου ούδα το Θαδδαίου, ς εναι ελογημένο. χι μως καί κολουθώντας τίς δηγίες περί 6 φορν τήν μέρα πί 9 μέρες κλπ

Σημεα πού προξενον ντύπωση:

   χρήση τς δημοτικς γλώσσας (ταν λες ο πίσημες παρακλήσεις χουν συνταχθε στήν καθαρεύουσα). λλά ς ταν καί στήν καθαρεύουσα, γιατί ο λέξεις «ρθοδοξία/ρθόδοξοι» ναφέρονται πίμονα 3 φορές στίς λιγοστές (12 περίπου) γραμμές τς «προσευχς»;  Μήπως μπνευστής τς προσευχς ατς χει γχος νά δώσει «ταυτότητα» ρθοδόξου;

   Τό σημεο τς προσευχς : « .. νά σέ τιμ πάντα ς τόν πιό δυνατό προστάτη μου καί μέ εγνωμοσύνη νά νθαρρύνω τήν ελάβεια πρός σένα ..».  Οδέποτε νας γιος περιμένει πό τόν πιστό νταπόδοση, τί κερδίζει ποιοσδήποτε γιος πό μς τήν πόσχεσή μας νά τόν τιμομε νά διαδίδουμε τό νομά του;  χει νάγκη νταπόδοσης, ναγνώρισης, δόξας;  διαίτερα «νθρωποκεντρικό» καί κκοσμικευμένο τό φρόνημα το συντάκτη τς προσευχς, άν χι ωσφορικό.

   ποιαδήποτε προσπάθεια νά δημιουργήσει κανείς ναν «τύπο» προσευχς βάσει τς ποίας Θεός πρέπει νά λατρεύεται ν γένει πό τούς πιστούς εναι πικίνδυνο καί κτός παραδόσεως τς ρθόδοξου πίστεως.  Σύγχρονοι μνογράφοι σάν τόν μακαριστό γιορείτη Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη, λαβαν πίσημα ελογία (δεια), α) γιά νά συνθέσουν ἀκολουθίες και μνους καί β) γιά νά τούς δημοσιεύσουν.  λλις θά ταν πολύ εκολο καθένας νά κανε αθαιρέτως ,τι θελε (πως καί ο προτεστάντες).

   ναρωτιέται κανείς, χάθηκαν τόσες διαθέσιμες παρακλήσεις γίων, τς Παναγίας μας;  Σέ λο τό λατρευτικό μέρος τς κκλησίας μας δέν μπορε νά βρε κανείς παρηγοριά, καί μόνος τρόπος γιά νά τήν βρε εναι πό να αθαιρέτως δημιουργημένο φυλλάδιο; Μία γκεκριμένη παράκληση στό νομα το γίου ούδα το Θαδδαίου θά ταν πωσδήποτε προτιμότερη καί μέσα στήν λειτουργική τάξη τς κκλησίας …

 

3. προέλευσή της, δείχνει νά πηγάζει πό προσευχή τς παπικς κκλησίας.

Βρήκαμε κατοντάδες ναφορές στό διαδίκτυο (στήν γγλική γλώσσα) σχετικά μέ τήν προσευχή ατή. σως πιό νδιαφέρουσα ναφορά εναι ξς: http://www.catholic-saints.info/catholic-prayers/prayer-to-saint-jude-thaddeus.htm καί μάλιστα γιά 2 λόγους:

   Προλογε“Προσευχή πρός τόν γιο ούδα τόν Θαδδαο, εχαριστηθετε πό τίς παρηγορητικές λέξεις ατς τς παραδοσιακς Καθολικς προσευχς!” («Prayer to Saint Jude Thaddeus, Enjoy the comforting words of this traditional Catholic Prayer»).

   Τό γγλικό κείμενο εναι σχεδόν διο μέ τό λληνικό (!!!). Στό λληνικό χει προστεθε βέβαια «… ρθοδοξία, σ’ λον τόν κόσμο σέ τιμ…»,  «…μνεται π’ λους τούς ρθόδοξους Χριστιανούς..». Φαίνεται δηλαδή νά πήραμε μία μή ρθόδοξη προσευχή καί νά τίς δώσαμε εκολα «ταυτότητα» ρθόδοξης ! …

Νομίζω πώς φείλουμε νά συμπεράνουμε τι προέλευση τς προσευχς ατς ΔΕΝ εναι ρθόδοξη. Κάποιος τήν δανείστηκε πό τούς αρετικούς, τήν μετέφρασε στήν νεοελληνική γλσσα καί τς δωσε ρθόδοξη «θαγένεια» !!

 

4. μμονή σέ να νομα «ούδα»

 

Συμπέρασμα:

Πρόκειται περί πλάνης. Μία προσευχή χωρίς στοιχεα ρθόδοξης προέλευσης, ντιθέτως μέ στοιχεα παπικς.

τρόπος το γγυημένου ποτελέσματος σέ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παραπέμπει στήν καλύτερη περίπτωση σέ νθρωποκεντρική κκοσμικεύση , στήν χειρότερη περίπτωση, σέ λευκή μαγεία.  Τό γεγονός τι προλογε τό βιβλιαράκι το παρακλητικο κανόνα το γίου μς προβληματίζει διαίτερα· μόνη λογική ξήγηση εναι τι ποιος εσήγαγε τήν «προσευχή» ατή στό πίσημο φυλλάδιο το παρακλητικο κανόνα (πού φέρει τήν ελογία τς ερς Συνόδου τς κκλησίας τς λλάδος) τό κανε αθαίρετα – φήνοντας νά ννοηθε τάχα τι ερά Σύνοδος δωσε ελογία καί γιά ατό!  σφαλέστερη νάγνωση το παρακλητικο κανόνα το γίου πλά τό «γιε ούδα Θαδδαε πρέσβευε πέρ μν – μήν» καί χωρίς νά περιμένει κανείς μεσα ποτελέσματα πως προαναφέραμε γιά νά μήν ποκτήσει ωσφορικό φρόνημα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.