ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

 

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΙΣ

 

Παντὶ τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι

τῆς Ἁγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἐν ὄψει τῆς ἑτοιμασίας ἀπὸ τὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων Νομοθεσίας γιὰ τὴ ρύθμιση τῆς ἐλεύθερης συμβίωσης ἀτόμων, ἐπιθυμοῦμε νὰ καταστήσουμε σ’ ὅλους γνωστὲς τὶς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ.

Ἡ  Ἐκκλησία δὲν ἔχει, οὔτε καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ ἔχει δυνατότητα ἐπιβολῆς τῆς θέσης της στοὺς ἀνθρώπους. Κατὰ τὸ Κυριακὸ λόγιο, «ὅστις θέλει» ἀκολουθεῖ τὶς συμβουλές της. Ἔχει, ὅμως, πάντοτε τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφέρει τὴν ἀποψή της καὶ νὰ συμβουλεύει τοὺς πιστούς.

Γιὰ τὴν Ἐκκλησία δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἡ συμβίωση δύο ἀνθρώπων ἐκτός τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου. Ἡ ἕνωση ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς στοχεύει στὴν πνευματικὴ τελείωση τῶν συζύγων, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ σχέση τους ἀνάγεται, μὲ τὸ μυστήριο τοῦ γάμου, στὴ σχέση Χριστοῦ καὶ Ἐκκλησίας (Ἐφ. 5, 32).

Ἡ Χριστιανικὴ διδασκαλία, πολὺ περισσότερο, δὲν μπορεῖ νὰ δικαιολογήσει τὴν ὁμοφυλοφιλία, οὔτε καὶ νὰ δεχθεῖ τὴ συμβίωση ὁμοφυλόφιλων ἀτόμων. Ἡ Ἁγία Γραφὴ ὁμιλεῖ γιὰ δύο φῦλα, «ἄρσεν καὶ θῆλυ», τὰ ὁποῖα δημιούργησε ὁ Θεός. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μιλᾶ ξεκάθαρα γιὰ τὴν καταδίκη τῆς ὁμοφυλοφιλίας: «Μὴ πλανᾶσθε... οὔτε πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε ἀρσενοκοῖται .... βασιλείαν Θεοῦ κληρονομήσουσι» (Α΄ Κόρ. 6,9-10). Καὶ ἡ Ἐκκλησία συμβουλεύει ὅσους ἔχουν ροπή, ἢ ἐθισμό, πρὸς τὴν ὁμοφυλοφιλία, νὰ ἀγωνιστοῦν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ αὐτή, ὅπως ἀγωνίζονται καὶ γιὰ ἄλλα πάθη.

Ἀκόμα κι ἂν γινόταν δεκτὴ ἡ δικαιολογία ὅτι τὸ νομοσχέδιο ἀποσκοπεῖ στὴ ρύθμιση κοινωνικῶν προβλημάτων ἀνθρώπων ποὺ δὲν ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία, τὸ γεγονὸς ὅτι προνοεῖται ρύθμιση τῆς συμβίωσης ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου συνιστᾶ τελεία διαστροφή.

Ἔχουμε τὴ γνώμη ὅτι οἱ νόμοι πρέπει νὰ ἔχουν ὡς στόχο ὄχι ἁπλῶς τὴ ρύθμιση κοινωνικῶν διαφορῶν, οὔτε καὶ τὴν ἱκανοποίηση τῶν ἐπιθυμιῶν τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά, κυρίως, τὴ διαπαιδαγώγησή τους. Πολὺ περισσότερο δὲν μποροῦν οἱ νόμοι νὰ ἀνάγουν μίαν ἐκτροπὴ σὲ κανόνα δικαίου.

Νομοθετήματα ξένα πρὸς τὰ ἤθη τοῦ λαοῦ μας ἔχουμε τὴ γνώμη ὅτι πρέπει νὰ ἀποφεύγονται. Ἀκόμα καὶ σὲ λαοὺς ποὺ δὲν ἔχουν πρόβλημα ἐθνικῆς ἐπιβίωσης, τέτοια νομοθετήματα ἀμβλύνουν τὰ ἠθικὰ αἰσθητήρια τῶν ἀνθρώπων, καὶ συμβάλλουν στὴ διάλυση τῆς κοινωνίας. Πολὺ πιὸ καταστρεπτικὴ θὰ εἶναι γιὰ τὸ λαό μας, ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀλλὰ καὶ τὴ φυσική του ἐπιβίωση στὴν πατρώα γῆ, εἰσαγωγὴ τέτοιων καταστάσεων. Θὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ διάλυση τῆς οἰκογένειας, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ κύτταρο τῆς κοινωνίας μας, καὶ στὴ διαφθορά.

Καλοῦμε τὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων νὰ ἀρθεῖ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ περιφρουρήσει τὶς ἀξίες καὶ τὰ ἤθη τοῦ λαοῦ μας. Ἀπευθυνόμαστε καὶ πρὸς ὅλους τοὺς πιστοὺς καὶ τοὺς προτρέπουμε νὰ παραμείνουν σταθεροὶ γύρω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, προστατεύοντας τὴ θρησκευτική, ἀλλὰ καὶ τὴν προσωπικὴ ἀξιοπρέπειά τους.

Ἐπικαλούμενοι τὸν θεῖον φωτισμὸν πρὸς ὅλους, εὐχόμεθα πλούσια τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὶς οἰκογένειες καὶ στὰ ἔργα σας.

 

Μετ’ εὐχῶν διαπύρων


Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου


Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος


καὶ τὰ λοιπὰ Συνοδικὰ Μέλη

 

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου,


22 Ἰουνίου 2015.

 

ΣΗΜ.: Οἱ Ἐφημέριοι καθίστανται ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἀνάγνωση τῆς Ἐγκυκλίου αὐτῆς, κατὰ τὴ θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, 5ης Ἰουλίου 2015.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.