ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

 

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΚΑΙ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,

ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας,

καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, 

καὶ δι’ αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, 

Φιλάνθρωπε, δόξα σοι”.

 

τε καταβς τς γλώσσας συνέχεε,

διεμέριζεν θνη ψιστος· 

τε τοῦ πυρς τς γλώσσας διένειμεν, 

ες νότητα πάντας κάλεσε, 

καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.