ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ “ΤΑ ΠΙΟ ΛΑΜΠΡΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ”

 

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ “ΤΑ ΠΙΟ ΛΑΜΠΡΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ”

     Μέσα στὸν Νοέμβριο τοῦ 2017 ἐπανεκδόθηκε τὸ βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ θεολόγου Ἀνδρέα Βοσκοῦ “Τὰ πιὸ λαμπρὰ στολίδια”, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὶς κατὰ Χριστὸν ἀρετές. Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ βιβλίου τοῦ ἰδίου συγγραφέα “Κόψε τὰ δεσμά”, στὸ ὁποῖο ἀναλύονται τὰ διάφορα πάθη τῆς ψυχῆς. Καὶ τὰ δύο αὐτὰ πνευματικὰ βιβλία, τὰ ὁποῖα προλογίζει ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, διατίθενται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸ βιβλιοπωλεῖο τοῦ Ναοῦ μας.

Παραθέτουμε σύντομα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν Εἰσαγωγὴ τοῦ βιβλίου:

“Ἡ ἀρετὴ εἶναι ὅ,τι πιὸ σπουδαῖο μπορεῖ νὰ ἀποκτήση ὁ ἄνθρωπος σ’ αὐτὴ τὴ γῆ. Ὅλα τὰ ἄλλα ἀποκτήματα, πλοῦτος, δόξα, ἀξιώματα, ζηλευτὴ σταδιοδρομία, εἶναι προσωρινά, διαρκοῦν τὸ πολὺ ὅσο διαρκεῖ κι ἡ ἐπίγεια ζωή μας. Κι ὄχι σπάνια μᾶς ἐγκαταλείπουν καὶ στὴ γῆ αὐτὴ ἀφήνοντάς μας νὰ θρηνοῦμε τὰ παλιά μας μεγαλεῖα. Ἡ ἀρετὴ ὅμως εἶναι ὁ πιὸ πιστός μας συνοδός. Δὲν θὰ μᾶς ἐγκαταλείψη οὔτε καὶ μὲ τὸ θάνατο. Θὰ μᾶς συνοδεύη καὶ στὴ ζωὴ τῆς αἰωνιότητος, θὰ εἶναι ὁ πιὸ καλός συνήγορός μας μπροστὰ στὸν Δίκαιο Κριτὴ ...

Στὸν ἀγῶνα αὐτὸν γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς ἀρετῆς θὰ συναντήσωμε πολλὲς δυσκολίες. Καὶ πρῶτα ἀπ’ ὅλα ὁ ἑαυτός μας θὰ ἀποτελέση τὸ πιὸ σημαντικὸ ἐμπόδιο. Ὁ «παλαιὸς ἄνθρωπος» ποὺ ἔχομε μέσα μας μὲ τὶς ἀθλιότητες καὶ τὶς κακίες του θὰ ἔρχεται συχνὰ γιὰ νὰ μᾶς φράξη τὸ δρόμο πρὸς τὰ ὕψη. Καὶ χρειάζεται πολλὴ δύναμη γιὰ νὰ νικήσωμε τὸν ἑαυτό μας.

Θἄρθη κατόπιν ἡ ἀπογοήτευση: Δὲν μπορῶ νὰ ἀνεβῶ. Εἶναι ἀδύνατο νὰ πετύχω αὐτὴ τὴν ἀρετή. Δὲν θὰ τὰ καταφέρω νὰ φθάσω ἐκεῖνο τὸν ὑψηλὸ στόχο. Τότε εἶναι ποὺ χρειάζεται ἡ ἰσχυρή μας θέληση, μὲ τὴν ὁποία θὰ ὑπερνικήσωμε κάθε ἐμποδιο ...

Ἅγιος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀγωνίζεται νὰ ἀνακαλύψη καὶ νὰ κόψη τὰ ἐλαττώματά του, νὰ ὑπερνικήση τὶς ἀδυναμίες του, νὰ γίνη εὐεργετικὸς στὸν συνάνθρωπό του. Ἅγιος εἶναι ἐκεῖνος «ποὺ ἐπιποθεῖ τὸν Θεόν, ποὺ ζητεῖ τὸν Θεόν, ποὺ ζῆ μετὰ τοῦ Θεοῦ ...».

Νὰ γίνωμε λοιπὸν ἅγιοι. Δηλαδὴ νὰ ἐκτελοῦμε σὲ κάθε στιγμὴ τὸ καθῆκο ποὺ προβάλλει μπροστά μας. Νὰ προχωροῦμε μὲ βῆμα γοργὸ πρὸς τὴν τελειότητα. Νὰ αὐξάνωμε σὲ κάθε στιγμὴ τὴν πίστη μας καὶ τὴν ἀφοσίωσή μας στὸ Θεό. Ἕνα - ἕνα, μὲ βῆμα ἀργὸ ἀλλὰ σταθερό, νὰ ἀνεβαίνωμε τὰ σκαλοπάτια τῆς ἀρετῆς. Τότε καὶ μόνον ἡ ψυχή μας θὰ εἶναι στολισμένη μὲ τὰ πιὸ λαμπρά, τὰ πιὸ πολύτιμα στολίδια.” 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.